1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

Tieto všeobecné obchodné podmienky pre dodanie služby dizajnérskym štúdiom Furnicoolture (ďalej len dodávateľ) objednávateľovi, ktorým  je fyzická alebo právnická osoba, ktorá si u dodávateľa objednáva službu (ďalej len „objednávateľ“) sú neoddeliteľnou súčasťou každej potvrdenej objednávky na dodanie služby, čím vzniká medzi objednávateľom a dodávateľom záväzný zmluvný vzťah.

Objednávka sa považuje za prijatú a právne záväznú momentom potvrdenia zo strany objednávateľa. Tento moment sa považuje za moment platnosti a účinnosti zmluvy o dielo.

Dodávateľ sa zaväzuje dodať objednávateľovi službu podľa špecifikácie uvedenej v potvrdenej objednávke, a to riadne a v dohodnutom čase.

Objednávateľ sa zaväzuje dodanú službu prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu.

2. DODACÍ TERMÍN

Objednaná služba bude objednávateľovi dodaná spravidla v lehote 4 – 8 týždňov, ak v objednávke nie je uvedené inak. Tieto lehoty sa počítajú od pripísania preddavku na účet dodávateľa.

Ak dodávateľ zistí, že nebude môcť dodržať dodací termín, tak je povinný bez zbytočného odkladu o tom informovať (telefonicky alebo e-mailom) objednávateľa a súčasne mu oznámiť náhradný termín dodania služby.

3. PLATOBNÉ PODMIENKY

Objednávateľ je povinný zaplatiť dodávateľovi cenu za dodanú službu (vrátane DPH v zákonnej sadzbe).

Objednávateľ poskytne dodávateľovi preddavok na cenu služby vo výške 50 % z celkovej ceny s DPH.

Doplatok ceny objednávateľ zaplatí buď pri prevzatí služby alebo na základe faktúry v čase jej splatnosti. Pri prevzatí služby bude objednávateľovi odovzdaná faktúra  –  daňový doklad. Ak objednávateľ preberie len časť zákazky, uhradí túto časť.

Splatnosť faktúry je štrnásť dní od prevzatia služby.

Ak si objednávateľ neprevezme službu do päť dní od dohodnutého dodacieho termínu, je povinný zaplatiť dodávateľovi doplatok ceny do 90 % z ceny služby. Zostávajúcich 10 % objednávateľ uhradí pri prevzatí služby.

4. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY A ZMLUVNÉ POKUTY

Objednávateľ môže až do zhotovenia objednávky od zmluvy odstúpiť, je však povinný zaplatiť dodávateľovi sumu, ktorá pripadá na práce už vykonané.

Dodávateľ môže odstúpiť od zmluvy, ak je objednávateľ v omeškaní so zaplatením preddavku ceny.

Odstúpenie od zmluvy musí byť urobené písomne a musí byť doručené druhej zmluvnej strane do vlastných rúk. V listine o odstúpení musia byť uvedené dôvody odstúpenia. Odstúpenie je účinné doručením druhej zmluvnej strane.

Zmluvné strany sa dohodli na týchto zmluvných pokutách:

a) pri nedodržaní dohodnutého dodacieho termínu dodávateľom, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,03% z ceny nedodaného nábytku za každý deň omeškania;

b) ak bude objednávateľ v omeškaní so zaplatením preddavku alebo doplatku ceny, má dodávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,03% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

5. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto VOP sú vydané v súlade s ustanovením § 273 ods. 1 Obchodného zákonníka a tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo medzi objednávateľom a dodávateľom, a to bez ohľadu na skutočnosť či je objednávateľom fyzická alebo právnická osoba.

Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré neboli medzi zmluvnými stranami osobitne dohodnuté a nie sú obsiahnuté v týchto VOP, sa riadia príslušnými ustanoveniami § 536 a nasl. Obchodného zákonníka.

Ak sa niektoré ustanovenie zmluvy alebo týchto VOP bez výslovnej vôle oboch zmluvných strán stane neplatným alebo neúčinným, nemá to vplyv na platnosť a účinnosť ostatných zmluvných dojednaní.

Objednávateľ svojím podpisom na objednávke, resp. zmluve potvrdzuje, že sa oboznámil s obsahom týchto VOP, ich obsahu porozumel a súhlasí s ich znením.

Objednávku možno meniť alebo doplniť na základe dohody zmluvných strán formou písomného dodatku.

Tieto podmienky možno aplikovať len v spojení s konkrétnou objednávkou potvrdenou dodávateľom.

pozri
SK