SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Tento dokument poskytuje zákazníkom, dodávateľom a obchodným partnerom (ďalej len „Subjekt údajov“) Dizajnérskeho štúdia FURNICOOLTURE, so sídlom Slovenskej jednoty 15, Košice, IČO 51446634, (ďalej len ,,Správca“) informácie o podmienkach a spôsobe spracovania ich osobných údajov a o účele spracovania s nimi súvisiacich.

PODMIENKY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Súhlas na spracovanie osobných údajov udeľuje Subjekt Správcovi v súlade s ustanovením čl. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a berie na vedomie, že súhlas platí až do jeho prípadného odvolania, po celú dobu trvania účelu spracúvania údajov, na ktorý bol súhlas udelený. Tento súhlas trvá najdlhšie do zániku Správcu (ako prevádzkovateľa týchto osobných údajov) s likvidáciou.

PODMIENKY SPRACOVÁVANÝCH OSOBNÝCH INFORMÁCIÍ

Subjekt, ako dotknutá osoba, vyjadruje svoj dobrovoľný a výslovný súhlas so spracovaním svojích osobných údajov, najmä v rozsahu: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa bydliska, dátum a rok narodenia (ďalej len „osobné údaje subjektu“).

ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ako Správca spracúvame osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na plnenie rôznych úkonov a ktoré majú právny základ -t.j. vypracovanie zmlúv, faktúr, cenových ponúk, reklamácií, poslanie tovaru, prípadná montáž a pod. uzatvorených s fyzickými osobami.

Našou prioritnou zásadou je získavať a uchovávať osobné údaje iba v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutnú dobu.

Vaše osobné údaje sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov.

V prípade, ak na spracúvanie osobných údajov využívame subdodávateľov pred ich poverením overujeme či spĺňajú požiadavky organizačného a technického charakteru z hľadiska zabezpečenia bezpečnosti spracúvania Vašich osobných údajov podľa GDPR. Ak sme požiadaní orgánom verejnej moci o sprístupnenie Vašich osobných údajov, skúmame legislatívou stanovené podmienky na ich sprístupnenie a bez preverenia či sú splnené podmienky Vaše osobné údaje neposkytujeme.

V prípade neposkytnutia súhlasu a osobných údajov Vám nebudeme môcť na základe Európskeho nariadenia o ochrane osobných údajov poskytnúť žiadne služby.

pozri
SK